Freida Pinto
Freida Pinto photographed by Michael Rubenstein